Un rhan yn unig o brosiect mwy sy'n cael ei redeg gan Eglwys Gymunedol Towy yw Xcel Bowl

Mwy na lôn fowlio yn unig

Mae Xcel Bowl yn ymwneud â mwy na dim ond bowlio.  Rydyn ni'n caru Caerfyrddin a'r bobl sy'n byw yma. Roedden ni eisiau creu rhywbeth i helpu Caerfyrddin i ffynnu! Felly fe wnaethon ni lunio Prosiect Xcel. Yn ei ganol mae lôn fowlio, gan ddod â swyddi a buddsoddiad i Gaerfyrddin yn ogystal â man ymgynnull cymunedol. Mae ein holl elw yn mynd tuag at gefnogi pobl leol mewn angen trwy Fanc Bwyd Caerfyrddin, Cyngor Ariannol Cymunedol, ac Xcel Furniture and Community Shop.

Dodrefn a Siop Gymunedol Xcel

Mae Xcel Furniture yn ganolfan ailgylchu dodrefn di-elw a siop gymunedol y tu ôl i'r lôn fowlio. Maent yn casglu, ailgylchu a gwerthu dodrefn ail-law a nwyddau gwyn yn ogystal â llawer o ddarganfyddiadau ac anrhegion unigryw eraill.

Mae'r holl elw o Xcel Furniture yn mynd tuag at Brosiect Xcel. Fel rhan o Brosiect Xcel maent yn rhoi rhai eitemau o ddodrefn i bobl leol sy'n wynebu argyfyngau. 

Banc Bwyd Caerfyrddin

Mae Xcel Bowl yn helpu i gefnogi Banc Bwyd Caerfyrddin. Bob dydd mae pobl yn y DU yn llwglyd am resymau sy'n amrywio o ddiswyddo i dderbyn bil annisgwyl ar incwm isel. Mae blwch syml o fwyd yn gwneud gwahaniaeth mawr, gyda banciau bwyd yn helpu i atal troseddu, colli tai, teulu'n chwalu a phroblemau iechyd meddwl.

Cyngor Arian Cymunedol

Mae Xcel Bowl yn helpu i gefnogi Cyngor Arian Cymunedol. Maent yn cynnig cyngor am arian a dyled am ddim, sy'n ddiduedd, yn gyfrinachol ac yn seiliedig ar eich amgylchiadau unigol. Byddant yn gweithio gyda chi i edrych ar reoli arian a helpu i benderfynu ar yr opsiynau gorau ar gyfer datrys eich materion ariannol neu ddyled.

I ddarganfod mwy am ein holl Brosiectau Xcel ewch i.

Eglwys Gymunedol Towy

Mae Xcel Bowl wedi'i sefydlu a'i redeg gan Eglwys Gymunedol Towy. Maen nhw eisiau helpu pobl sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin i gredu yn Iesu a phrofi ei bŵer sy'n achub bywydau.

Yn Eglwys Gymunedol Towy credwn fod gan bawb fywyd sy'n werth ei fyw, gobaith a phwrpas. Mae llu o gyfleoedd i ymgysylltu â, o famau a grwpiau babanod, plant eglwys ac ieuenctid, i gyrsiau sy'n archwilio ystyr bywyd a ffydd.